Innkalling til årsmøte i Tiller IL

Tid: Mandag 27. mars 2023 kl. 19:00
Sted: Tiller vgs

Saksliste:
 1) Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene.
 2) Velge dirigent.
 3) Velge protokollfører.
 4) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5) Godkjenne forretningsorden.
 6) Godkjenne innkallingen.
 7) Godkjenne sakslisten.
 8) Behandle idrettslagets årsberetning for 2022.
 9) Behandle idrettslagets regnskap for 2022, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
10) Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste.
11) Fastsette medlemskontingent for 2024.
12) Vedta idrettslagets budsjett for 2023.
13) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14) Valg.
15) Engasjere revisor til å revidere idrettslagets reknskap.

Saker som ønskes behandlet må sendes til styret (e-post til post@tiller.idrett.no) senest 13. mars.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tiller IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tiller IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tiller ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på e-post post@tiller.idrett.no


Med vennlig hilsen
Styret  i Tiller IL

Publisert 26.02.2023

Saksdokumenter til årsmøtet 27 mars 2023 (oppdatert 27. mars med revisors beretning).